The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Tidsangivning

Årets gång | Sabbat | Esbat | Andra dagar | Tidsangivning

Tid | Dagar | Månader | År

De hade inte klockor förr i tiden, därför delade de inte in dagen i timmar. De bestämde tiden efter var solen var i förhållande till hemmet. Solens gång över himlen – sólarhringr (solringen), delades upp i åtta delar som kallades ætt eller eykt.

Ett exempel på en sådan solring:

Bildet visar solringen runt et hus vädersträck, våra tider och de fornnordiska namnen.

De hade namn för då solen var i söder, sydväst, väster, nordväst, norr, nordöst, öster och sydöst.

Dessa tider eller positioner kallades dagmark och hade var sitt namn: hádegi (när solen stod i söder), undorn eller eykt (solen i sydväst), miðr aptann (solen i väster), náttmál (solen i nordväst), miðnætti (solen i nord), ótta (solen i nordöst), miðr morgun (solen i öster) och dagmál (solen i sydöst).

När solen stod i söder sa man att solen stod i hádegistað, i sydväst undornstað, i väster miðr aptannstað, i sydöst dagmálstað osv. Skulle man ange en tidpunkt mellan två dagmärken, sa man till exempel ”jafn nærri báðu dagmálstað ok hádegistað” (jämnt nära både dagmálstað och hádegistað) – dvs. då solens position var mittemellan de två dagmärkena.

Man noterade var i terrängen solen stod i de olika ”-staðerna”. Dessa riktmärken användes som ”klocka” av folk flest, sedan solen stod i samma position till samma tid varje dag – det enda som ändrar sig är hur högt solen står över horisonten under de olika årstiderna. Riktmärket fick ofta sitt namn efter den aktuella tidsangivningen.

I de Nordiska länderna finns många namn som Middagsfjellet, Middagshognan, Miðaptansdrangur och Undornsfell.

Det viktigaste dagmärket var dock hádegi (middag). Då solen stod i söder, vår 12:00.

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This