The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Hoffkortenes tolkningsmuligheter

Skrevet av Anita Ness

Hoffkortene har ikke alltid vært så enkle å ha med å gjøre, når man skal tolke dem i et legg. Og min erfaring er også at de fleste sliter med dette. Mange tarotbøker behandler hoffkortene ganske stemoderlig, og også temmelig forskjellig. Det har ført til at jeg ønsker å fordype meg i dem, for å finne ut hva de egentlig har å by på, og hvordan det er hensiktsmessig å tolke dem i legg.  Jeg vil se nærmere på forskjellige systemer og hvordan tarotforfattere tenker om sine hoffkort.

Jeg har inntrykk av at mange forholder seg til hoffkortene som personer som du møter, eller som du vil ha eller få en viktig tilknytning til på en eller annen måte, eller som har en viktig betydning for deg på godt eller vondt. Jeg opplever også ofte at mange er ganske opphengt i soltegnets korrespondanse til et hoffkort. For eksempel hvis det kommer opp en  Begerkonge, så er det en mann født i et vanntegn det handler om.

De fleste stokker som brukes, og bøker som er skrevet i moderne tid, er som mange vet, basert på Rider-Waite-Smith-stokken, eller varianter av denne. Her består hoffkortene  av konger, dronninger, knekter/riddere og pager. Det er en del variasjoner her i forskjellige stokker, men stort sett er det denne malen som følges. Det er vanlig å tenke at dronninger og  konger representerer  godt voksne kvinner og menn, riddere er unge mennesker, og pager står for barn og unge. Pagene kan også ofte stå for aktiviteter, beskjeder, nyheter eller lignende.

De fire hoffkortene finnes i alle sortene, som vanligvis er sverd, beger, staver og mynter, som representerer de fire elementene luft, vann, ild og jord. For å forstå mer av det aktuelle hoffkortet må man vite noe om hva elementene står for. Som at luft representer intellekt, tanker, ord bl.a., at ilden står for aktivitet, energi, handling, kreativitet og lidenskap. Vann handler om følelser, intuisjon, inspirasjon og de tingene vi forbinder med det. Jord er det materielle, vekst og det som forbindes med det, som arbeid, penger, kreativitet osv.

Jeg har aldri vært spesielt opptatt av hoffkortenes tilknytning til aktuelle personers stjernetegn. Derimot  ser jeg mer på kortenes betydning med hensyn  til elementene, som egenskaper hos et menneske. Det kan være karakteristikker på personer eller typer som dukker opp i et legg, eller det kan være sider ved deg selv som trenger et ekstra søkelys, eller omtanke.

Thalassa (Llewellyns årbok 2005) skriver en del om interessante måter å tolke hoffkortene på.

Hun mener også at hvis man leter etter litteratur som behandler hoffkortene på en dypere og omstendig måte, så må man lete lenge. Særlig i gamle tarotbøker, er det lite å hente. Det skjedde imidlertid en utvikling gjennom Golden Dawn, sier hun i artikkelen sin. ” Golden Dawn, og spesielt Crowley, skapte et system der de fire elementene, luft, ild, jord  og vann, manifisterte seg innen strukturen av det tradisjonelle hoffet; Ridderne (som ofte tilsvarer Konge i andre tarotstokker) er forbundet med ild, Dronningene med vann, Prinsene (Ridderne i mange stokker)  med luft og Prinsessene (Pagene) med jord.”  (Angående Aleister Crowleys system, så skal jeg komme mer tilbake til det, da det er mer komplekst en som over her beskrevet)

Hun skriver at noe av det mest utfordrende ved hoffkortene er å integrere dem i et legg, der de viser hvordan menneskelige samspill fungerer og kommer til uttrykk.

Det hun er inne på her, er relasjonene i et legg. Hvordan de som spør, samhandler med andre, noe som er en interessant tolkningsmulighet. Utfordringer og ressurser kan gjenkjennes og avdekkes etter hvert som de dukker opp i et legg. Handler du som en sverdridder og overkjører andre,  når du heller bør vise mer diplomati og omsorg?

Hun sier videre at man kan se på kortet, som en gjenspeiling av personligheten og oppførsel, noe som kan gi en mer nyansert tolkning. En annen måte å se på hoffkortene er som ”erfaringskonstellasjoner”,- som er en illustrasjon av de individuelle og kollektive modellene, som vi har dannet i vårt indre og i forhold til andre. Hvor vi fungerer som speil for andre, og andre for oss. Hoffkortene kan på denne måten fungere som et hjelpemiddel til å oppdage og arbeide med ulike sider av forholdet til seg selv og andre.

Det hun er inne på her, er en mulighet til å jobbe med tarot som et selvutviklingsredskap, eller i veiledning av andre, som for så vidt er en vanlig måte å bruke tarot på i dag.

Videre så sier hun at de enkelte hoffkortene kan betraktes som en ny uttrykksmåte, slik det opptrer innenfor elementet i sin sort. For eksempel kan Riddere vise til bevegelse, aktivitet, konkurranse og utfordringer . Og at det kan være verdt å ta en kikk på seg selv, om man har for mye eller for lite av de energien akkurat nå. Kanskje kan kortet brukes som budskap til å tilegne seg mer av den energien man mangler akkurat nå. Dette er også Joan Bunnings opptatt av i sin bok ”Lær å tolke tarot”.

Man kan også se på hoffkortene som et flytskjema over energi- og inspirasjonsstrømmer, hvor ideer kan komme fra både en informert bevissthet og indre mer ukjente strømmer.

Thalassa mener også at hoffkortene godt kan brukes som assistenter i magi og meditasjon, for bl.a. å bli undrende igjen, løse opp i mentale og følelsesmessige muskler , få mer energi og fokus, osv. Hvis man trenger omsorg og hjelp til forbedring kan man for eksempel konsultere en dronning. For å få selvtillit og mer handlekraft kan man konsultere en Konge.

Hvis man skal bruke tarot til divinasjon (spådomskunst), kan man selvsagt bruke RWS-baserte lærebøker, men utfordringen blir å bestemme seg for hva man skal forholde seg til, da det er så mange forskjellige mulige tolkninger av kortene. Jeg tenker også at det er en absolutt fordel å forholde seg til tarotdesignerens egne ideer, for å få et best mulig resultat.

Når det gjelder bruken av Aleister Crowleys Thoth Tarot Deck, så er det interessant å se hvor detaljert han beskriver sine hoffkort, og hvor annerledes han bygger opp sitt system jfr andre.

Det er også temmelig komplekst mht til korrespondanser til astrologien og Qabalah. I tillegg så har han gitt hoffkortene andre navn, som jeg har nevnt tidligere. Jeg skal ikke gå i detalj på hvorfor han har gjort det slik, men jeg skal trekke frem noen hovedforskjeller i tolkningsmåter.

Crowley deler ikke opp typene sine etter alder og generasjoner, som  er vanlig i moderne tolkninger.

Alle hoffkortene, også prinsessene, er i utgangspunktet personlighetstyper, eller et sett av egenskaper. Jeg leser det slik at hoffkortene i hans system er tenkt som personer, når de dukker opp i et legg.

Det som også er spesielt med Crowleys hoffkort, er hvordan hvert enkelt hoffkort er influert av astrologiens stjernetegn. Det er ikke slik at alle Begerhoffkortene bare er vanntegn, men de fleste hoffkortene er influert også av andre elementer, enn ”hovedelementet”. For eksempel er Begerdronningen ”water of water” mens Begerkongen/ridderen er ”fire of water”. Hovedelementet for ridderne er ild, mens begerridderen også er influert av vann. Dette henger sammen med en spesiell måte å mikse astrologi og Qabalah på.Hvert hoffkort, unntatt prinsessene, er knyttet opp mot zodiakens 12 stjernetegn. Men det er ikke så enkelt at for eksempel Begerdronningen representer Krepsen, og Sverdkongen representerer Tvillingen, eller et annet lufttegn. Nei, hoffkortene rullerer ca 2/3 inn i et stjernetegn, og et annet hoffkort overtar den siste tredjedelen, for å fortsette inn i et det neste stjernetegnet, hvor det mikses sammen med et annet element. Hvert hoffkort rullerer fra 20 grader i et tegn til 20 grader i det neste.

For å si det enkelt: Jeg har alltid tenkt, når jeg tenker på denne måten, at jeg var en Begerdronning siden jeg er født i krepsens tegn, men i Crowleys system er jeg det ikke. Min fødselsdato 17 juli,  tilhører Stavenes Prins, som er 20 grader Kreps til 20 grader Løve, i perioden 12 juli til 11 august.  Hehe- jeg betviler ikke at det er mye ild og luft i meg, men hvor ble det av alt vannet?

Hvorvidt Crowleys system blir riktigere mht til å treffe på personkarakteristikk jfr mer tradisjonell tankegang, gjenstår å finne ut av.

En annen ting som er verdt å merke seg, er at det virker som hoffkortene ikke nødvendigvis henviser til det aktuelle kjønn på en person i et legg, men mer egenskapene som ligger i kortet.

Lon Milo DuQuette skriver i sin bok ”Understanding Aleister Crowleys Thoth Tarot” at det for mange kan virke vanskelig å forstå teorien bak de Qabalistiske og astrologiske abstraksjonene i tarotsystemet til Crowley, men at folk egentlig kan nøye seg med å huske personkarakteristikkene knyttet til kortene. Han henviser også til Crowley som mente at systemet var empirisk og beskrivende på persontyper av begge kjønn. Enkelt sagt så er hvert kort et bilde av den personen hvilket sitt soltegn, eller stigende tegn (ascendant), slik det faller inn i den astrologiske attribusjonen til kortet.

Vel, da er vi litt tilbake til det jeg skrev om tidligere; at mange velger å knytte hoffkortet til fødselsdato og stjernetegn. Selv om Crowley sitt system er annerledes, har han en ide om at hoffkortet kan knyttes til fødselsdagen din. Men vil hans system være mer treffende, enn andres i så måte?

DuQuette foreslår at vi bør teste oss selv, venner og familie for å finne ut av om dette stemmer.  Du kan jo gjøre det selv? Hvilket hoffkort er du? Stemmer beskrivelsen? Hvis ikke, så føl deg fri til å putte inn det du vet om deg selv og skap din egen beskrivelse av kortet, sier DuQuette. Til syvende og sist så er vi vel ikke et tarotkort. Vi er virkelige mennesker i den virkelige verden, og som regel temmelig sammensatte. Tarot er bare tegninger på stykker med papir, sier han. Men det er fullt mulig å ha det gøy med kortene i det minste, mener han.

Jeg tok utfordringen og testet personer på et par diskusjonsforum. Resultatet av testen, får du lese om i neste nummer av Tarotisten. Jeg vil også etter hvert se nærmere på hoffkortene i forhold til jungianske personlighetstyper i bl.a. det kjente tyopologi-systemet Myers-Briggs.

Kilder

”De hersens hoffkortene” , Thalassa, Llewellyns årbok 2005, Aurskog 2005
Joan Bunning, ”Lær å tolke tarot”, Aurskog 2004
Aleister Crowley, ”The Book of Thoth”, 1944/1999
Lon Milo DuQuette, “Understanding Thoth Tarot”, 2003

Crowleys hoffkorts astrologiske korrespondanser

Du finner fødselsdagskortet ditt her:
Knight of Wands- Stavenes Ridder: 13 november- 12 desember
Queen of Wands- Stavenes Dronning: 11 mars-10 april
Prince of Wands- Stavenes Prins: 12 juli-11 august
Knight of Cups-Begrenes Ridder: 9 februar-10 mars
Queen of Cups-Begrenes Dronning: 11 juni-11 juli
Prince of Cups- Begrenes Prins: 13 oktober-13 november
Knight of Swords-Sverdenes Ridder: 11 mai-10 juni
Queen of Swords-Sverdenes Dronning:.12 september- 12 oktober
Prince of Swords- Sverdenes Prins: 10 januar- 8 februaar
Knight of Disks- Myntenes Ridder: 12 august-11 september
Queen of Disks- Myntenes Dronning: 13 desember-9 januar
Prince of Disks- Myntenes Prins: 11 april-10 mai

Pin It on Pinterest

Share This